Algemene Verkoopsvoorwaarden

  • Het factuurbedrag dient te worden betaald uiterlijk de 15de dag na de factuurdatum.
  • Op de facturen die niet betaald zijn op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder in gebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1 % per verloren of begonnen maand.
  • Wanneer de koper op de vervaldag de factuur niet helemaal heeft betaald, zal hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15 % van het nog verschuldigd bedrag, en dit zonder enige ingebrekestelling maar door het louter feit van de wanbetaling op de vervaldag. De forfaitaire schadevergoeding zal steeds minimum 250,00 bedragen. Laattijdige betaling van 1 factuur maakt dat andere openstaande, niet-vervallen facturen ook onmiddellijk opeisbaar worden.
  • Tot de datum van volledige betaling van de factuur blijven de geleverde goederen eigendom van onze firma. Het risico gaat evenwel reeds over bij de levering.
  • Om geldig te zijn dienen klachten ingediend te worden bij aangetekend schrijven binnen 3 dagen na uitvoering van de prestatie of ontvangst van de goederen.
  • De Rechtbank van koophandel van de vestiging van de maatschappelijke zetel is alleen bevoegd in geval van betwisting. Enkel het Belgische recht is van toepassing.
  • Enkel onze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van die van de klant of leverancier, van toepassing.